Стратегія | Strategy

Стратегія розвитку громади — це програмний документ (стратегічний план), що фіксує результати спільної роботи представників територіальної громади над визначенням перспектив та напрямків розвитку території сумісного проживання у формі:

 • загального бачення (візії) ідеального стану (майбутнього) функціонування громади;
 • стратегічних цілей — генерального плану розвитку, реалізація якого сприятиме досягненню визначеного у візії стану громади у найближчі 10 15 років (не менше ніж дві каденції місцевої ради);
 • тактичних цілей — плану заходів та процедур по кожному визначеному стратегічному напрямку тривалістю від 3 до 5 років, які в сукупності дозволять реалізувати кожну з визначених стратегічних цілей.

Стратегія розвитку громади спрямовується на вирішення виключно тих завдань, які підтримуються всією територіальною громадою.

Розробка стратегічного плану розвитку громади передбачає вирішення певної послідовності завдань:

 1. Аналіз сучасного стану територіальної громади, в т.ч. економічного стану, наявної інфраструктури, соціально-демографічної структури населення, тенденцій змін цих та інших основних характеристик, у формі так званого паспорту (профілю) громади.
 2. Аналіз наявних слабких і сильних сторін, можливостей та загроз (SWOT-аналіз), які в сукупності будуть сприяти/погіршувати можливості розвитку громади.
 3. Визначення бажаного стану (візії) та переліку можливих сценаріїв розвитку громади.
 4. Визначення основних цілей, які слід досягти громаді у відповідності до результатів аналізу проблемної ситуації (співвідношення результатів SWOT-аналізу з бажаним станом розвитку) у формі реалістичного сценарію.
 5. Розробка плану діяльності громади із переліком послідовних завдань, виконавців, необхідних ресурсів, засобів моніторингу, оцінки і контролю реалізації стратегії відповідно до кожної визначеної мети.

Розробку стратегічного плану розвитку території можна представити як послідовність таких етапів:

Етап 1. Організація роботи: створення робочої (ініціативної) групи з числа представників громади, залучення профільних спеціалістів та організаційне й інформаційне забезпечення.

Етап 2. Стратегічний аналіз: аналіз проблемної ситуації, розробка паспорту (профілю) громади, проведення соціологічних досліджень, громадські обговорення.

Етап 3. Розробка сценаріїв розвитку: SWOT-аналіз, соціальне прогнозування, моделювання оптимістичного, песимістичного, інерційного та реалістичного сценаріїв розвитку громади.

Етап 4. Стратегічний вибір: формулювання стратегічного бачення (візії) розвитку громади, визначення пріоритетів та цінностей громади.

Етап 5. Розробка плану дій:  визначення стратегічних проблем, стратегічних цілей, тактичних та оперативних завдань; розробка алгоритмів та програмування процесу впровадження, моніторингу, оцінювання та оновлення стратегічного плану розвитку громади.

Етап 6. Громадське обговорення та затвердження стратегії розвитку громади у формі відповідного документу.

Етап 7. Впровадження та моніторинг стратегічного плану розвитку.

Розробка стратегічного плану реалізується робочою групою з числа ініціативних представників громади — відповідних фахівців органів місцевого самоврядування, бізнес-структур та громадськості у рівному співвідношенні. Приблизна чисельність робочої групи — від 15 до 25 осіб. Для окремих комплексних завдань або завдань, що потребують спеціальних знань, можливе створення додаткових підгруп чисельністю до 10 осіб.

Вся робота з розробки стратегії розвитку громади має проводитися під методичним керівництвом експертів або консультантів зі стратегічного / сценарного планування, які можуть залучатися у роботу на договірних умовах. Група консультантів може складатися зі спеціалістів в сфері:

 • філософії / лінгвістики (для роботи над текстами);
 • соціології (для вимірювання соціальних проблем та розробки сценаріїв розвитку);
 • політології (для аналізу дій політичних суб’єктів;
 • економіки (для статистичних розрахунків);
 • правознавства (забезпечення юридичного обгрунтування) тощо.

Середня тривалість розробки стратегічного плану розвитку громади — 6 місяців, починаючи від дати створення робочої групи.

Завершенням розробки стратегічного плану розвитку громади вважається громадське обговорення та затвердження радою громади відповідного документу.

Розробка стратегічного плану розвитку громади має базуватися на таких принципах:

 • відкритість та прозорість (активний обмін інформацією в процесі розробки стратегічного плану та її викладання зрозумілою для більшості представників громади мовою);
 • соціальне партнерство (участь всіх зацікавлених сторін — влади, бізнесу, науки, громадськості — на всіх етапах розробки стратегічного плану громади);
 • відповідальність (готовність членів робочої групи та представників громади брати на себе відповідальність за прийняті рішення, особливо за умов настання негативного соціально-економічного ефекту від реалізації стратегії);
 • ефективність (адекватне реагування на запити громади, що можливо лише за умови постійного моніторингу та прогнозуванні);
 • відповідність (перелік заходів з реалізації стратегічного плану розвитку громади має бути повністю узгодженим та зрозумілим для громади);
 • інновація (впровадження новітніх технологій як засобу оптимізації реалізації планів громади);- модульність (кожний із стратегічних напрямків є самодостатнім, автономним та сформованим із розрахунком на впровадження через реалізацію проектів);
 • інтеграція (орієнтація на створення синергетичного ефекту реалізації кожного заходу (проекту) стратегічного плану, що впливатиме на загальний результат).

Затверджений радою стратегічний план слугує основою для формування та реалізації оперативних (щорічних) планів соціально-економічного розвитку громади відповідно до щорічно затвердженого місцевого бюджету.

Наявний стратегічний план розвитку громади є головною умовою для залучення додаткових фінансових, матеріальних та інтелектуальних ресурсів на грантовій, конкурсній чи позиковій основах.

Голова громади має звітувати не рідше, ніж один раз на рік, про поточний стан та перспективи реалізації стратегічного плану перед громадою.

Робоча група в тому чи іншому складі зберігається та має повноваження щодо проведення моніторингу та контролю за реалізацією стратегічного плану з можливістю вносити зміни у перелік завдань, в т.ч. зміни порядку їх реалізації чи виключення деяких завдань з плану у зв’язку із втратою актуальності. Відповідно, за необхідності, робоча група має право вносити пропозиції щодо доповнення стратегічного плану новими завданнями.

СА | SA